Partnerzy serwisu:
Pzp nakłada na wykonawcę obowiązek wypełnienia JEDZ. W jakich przypadkach należy to zrobić i jakie konsekwencje niesie za sobą nie spełnienie wymagań Prawa zamówień publicznych?

Pytanie:

Jakie działania i na jakiej podstawie prawnej powinien podjąć zamawiający, w sytuacji, gdy:

1)  postępowanie jest prowadzone w procedurze unijnej i współfinansowane ze środków UE oraz

2) na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę do uzupełnienia JEDZ w zakresie części IIA (dot. informacji, na którą część zamówienia wykonawca przedłożył ofertę) oraz części IIB,

3) wykonawca odpowiedział terminowo na wezwanie i przedłożył poprawiony JEDZ , ale tylko w zakresie części IIB.

Zamawiający ma wiedzę, na jaką część została złożona oferta - wynika to bezpośrednio z formularza ofertowego - oferta jest jedyna, ewentualne wykluczenie i odrzucenie skutkuje unieważnieniem części.

Odpowiedź:

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu (nic innego nie wynika z treści pytania). Zamawiający jednoznacznie stwierdził, na którą z części zamówienia złożona jest oferta . Nie ma potrzeby powielania tej informacji w JEDZ. W związku z tym zamawiający jest uprawniony do wyboru oferty jako najkorzystniejszej.

W tym przypadku nie należy ponownie wzywać wykonawcy do uzupełnienia JEDZ . O ile pierwsze wezwanie zamawiającego było prawidłowe, nie ma podstaw do zastosowania kolejnego - do uzupełnienia w zakresie tej samej informacji.

Znajdź przetarg dla swojen firmy

Oświadczenie JEDZ

Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, oświadczenie w formie JEDZ służy m.in. wstępnemu potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu . W opisanym przypadku złożony formularz spełnia ten cel. Wzywanie wykonawcy do uzupełnienia go o informacje, które zamawiający już posiada, byłoby raczej przejawem nadmiernego formalizmu i nie ma żadnego uzasadnienia. Należy przypomnieć, że podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania jest art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp , który nie znajduje zastosowania w tej sprawie.

Opinia UZP

Powyższe potwierdza również pismo  UZP pt. "Czy zamawiający jest zobligowany do wezwania wykonawcy w trybie określonym w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w przypadku gdy jednolity europejski dokument zamówienia zawiera błędy w zakresie niewymaganym przez zamawiającego?":

"Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 (także na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w zamówieniach o wartości równej lub przekraczającej wartość progów UE), lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Oświadczenie

Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp powinno zawierać jedynie informacje w zakresie wskazanym przez zamawiającego i tylko w tym obszarze pozostaje w kręgu zainteresowań zamawiającego. Tym samym zamawiający nie ma podstaw prawnych do żądania od wykonawcy uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia w zakresie przez siebie niewymaganym, jeśli informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy są błędne czy niekompletne.

Tym samym ewentualne dodatkowe elementy oświadczenia, niemające znaczenia dla określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji czy braku podstaw do wykluczenia, nie powinny mieć znaczenia dla zastosowania procedury z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp".