Partnerzy serwisu:
Ogłoszenie o zamówieniu ma ogromny wpływ na dalszy przebieg postępowania. Jak prawidłowo wypełnić formularz do publikacji ogłoszeń przetargowych aby nie podlegać wykluczeniu?

Zgodnie z treścią art. 41 pkt 7 ustawy  Pzp ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. Dotychczasowa doktryna oraz orzecznictwo stały na stanowisku, że w tym zakresie nie jest wystarczające odwołanie się w ogłoszeniu o zamówieniu do przepisów ustawy, czy też postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiotowe stanowisko mogło być egzekwowane bowiem dotychczasowe wzory standardowych formularzy na podstawie których zamawiający byli zobowiązani przygotować ogłoszenie o zamówieniu przekazywane następnie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, nie zawierały ograniczeń w tym zakresie.

Znajdź przetarg dla swojej firmy

Wzór formularzy

Zmiana powyższego stanu faktycznego nastąpiła z wejściem w życie wzorów standardowych formularzy, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1). Obecne formularze zawierają limity znaków w poszczególnych sekcjach, które w zależności od sekcji wynoszą od 400 do 4 000 znaków. Tym samym, w zależności od stawianych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu czy też określania przesłanek dotyczących wykluczenia wykonawcy i związanych z tym ilości informacji, może dojść do sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od zamawiającego nie jest on w stanie zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu wszystkich wymaganych informacji.

Słownik Pzp

Odesłanie siwz

W takiej sytuacji uznać należy, że odesłanie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, w całości lub w części do odpowiednich postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przepisów ustawy Pzp jest działaniem prawidłowym, nie naruszającym zasad i przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Takie postępowanie znajduje oparcie w stanowisku Ministerstwa Rozwoju przygotowanym w uzgodnieniu z Urzędem Zamówień Publicznych, które zostało skierowane do instytucji zaangażowanych w proces wdrażania programów operacyjnych.

 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r.
  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oświadczenie o spełnianiu warunków składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz .
  Błąd w obliczeniach stawki netto i brutto
 • Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r zobowiązuje polski system udzielania zamówień publicznych do wdrożenia dedykowanej cyfrowej platformy e-zamówienia.
  Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych