Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .

Minister Rozwoju i Finansów wydał w dniu 15 grudnia 2016 r. rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazania (Dz. U. z 2016 r. poz. 2038) *1

Sporządzanie sprawozdań - nowa ustawa

Przepisy rozporządzenia weszły w życie 30 grudnia 2016 r. W konsekwencji zasady sporządzania sprawozdań znajdują zastosowanie już do sprawozdań z zamówień publicznych udzielonych w 2016 r.. Sprawozdanie zamawiający musi przekazać Prezesowi UZP w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca 2017 r.

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień. *2

Umowy barterowe

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie obejmuje również tzw. umowy barterowe, w których wykonawca za zrealizowane usługi, dostawy lub roboty budowlane uzyskuje od zamawiającego jakąś korzyść majątkową. Wysokość otrzymanego przez wykonawcę w rozliczeniu barterowym wynagrodzenia musi być odpowiednio uwzględniona w treści składanego sprawozdania.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Umowy z 2016 roku

W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymóg sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych dotyczy również zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali wyłącznie zamówień, których wartość nie przekraczała równowartości 30.000 ?.

Sprawozdanie z udzielonych w 2016 roku zamówień publicznych przesyła się do UZP wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na której umieszczony jest formularz dot. składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych . Wzór formularza sprawozdania z udzielonych zamówień określa wyżej wskazane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

*1 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

*2 patrz: art. 98 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.