Partnerzy serwisu:
Przedstawiamy 3 warunki, które zobowiązują stowarzyszenie do stosowania ustawy Pzp.

Pytanie:

Stowarzyszenie zamierza otworzyć i prowadzić Warsztaty Terapii Zajęciowej, otrzymując dofinansowanie z PFRON-u oraz z powiatu na utworzenie ww. warsztatu (łącznie wartość zamówienia wynosi ok. 500 tys. zł, w tym 100% środków na to zadanie pochodzi ze środków publicznych). Czy podmiot ten jest zobowiązany przeprowadzić przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń ww. warsztatu? Czy może na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp stowarzyszenie jest zwolnione ze stosowania ustawy Pzp, gdyż nie zachodzą łącznie 3 wymienione przesłanki? Po utworzeniu warsztatu stowarzyszenie będzie działało na podstawie środków otrzymanych z PFRON i budżetu powiatu.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W opisanym przypadku stowarzyszenie nie musi stosować przepisów ustawy Pzp.

Do stosowania przepisów ustawy Pzp zobowiązane są jednostki wymienione w jej art. 3. W tej grupie znajdują się m.in. podmioty, w stosunku do których zachodzą następujące okoliczności:

1) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Pzp,

2) wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza,

3)  przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

 • Korekta czynności w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Anita Zakościelna
  Korekta czynności w postępowaniu jest dopuszczalna nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Korekta czynności w postępowaniu
 • Doświadczenie podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi .
  Roboty budowlane
 • Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zamawiający ma obowiązek pozyskania oświadczeń i dokumentów, które są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
  Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców
 • Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W terminie 3 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku .
  Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej