Partnerzy serwisu:
Zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi .

Pytanie:

Czy w sytuacji gdy startujemy w przetargu nieograniczonym , nie posiadając stosownych wymaganych przez zamawiającego referencji, przy wstępnej selekcji nasza oferta zostaje wybrana, a następnie zamawiający wzywa nas do udokumentowania doświadczenia, możemy złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego? Co w sytuacji gdy zamawiający wymaga referencji dotyczącej powiedzmy 30.000 m2 zrealizowanej nawierzchni i zastrzega w siwz obowiązek wykonania jej samodzielnie przez wykonawcę ? Czy w tym przypadku możemy powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, wskazując jego udział jako podwykonawcy w zakresie pomocy przy przygotowaniu terenu pod budowę?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Wykonawca nie może w tej sytuacji przedstawić zobowiązania podmiotu trzeciego. Co do zasady też - wykonawca już w ofercie powinien wskazać, czy powołuje się na cudzy potencjał czy nie.

Zasadą w zamówieniach publicznych jest uprawnienie wykonawcy do powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy. W myśl regulacji znowelizowanego art. 36a ustawy Pzp zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi albo prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Doświadczenie podmiotu trzeciego

Wbrew pozorom omawiana regulacja stanowi poważną zmianę w stosunku do dotychczasowych przepisów. Do tej pory zamawiający miał uprawnienie do ograniczenia podwykonawstwa i zastrzeżenia kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania przez wykonawcę . Zastrzeżenie to nie było jednak skuteczne, w przypadku gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach podmiotu trzeciego.

Obecnie z art. 36a wykreślono ust. 3. To oznacza, że jeśli zamawiający wskaże część zamówienia, którą wykonawca będzie musiał wykonać osobiście (bez udziału podwykonawców), wówczas wykonawca nie będzie mógł polegać na zasobach podmiotów trzecich, w myśl art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , odnoszących się do zastrzeżonej jako kluczowa części zamówienia.