Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma obowiązek pozyskania oświadczeń i dokumentów, które są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Pytanie:

W świetle nowelizacji art. 26 ust. 6 ustawy Pzp "Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)".

Jeśli dobrze rozumiem obowiązek uzyskania takich dokumentów jak odpisy czy zaświadczenia z KRS/CEIDG spoczywa teraz na zamawiającym. Jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o wykonawcę zagranicznego? Czy w formularzu oferty powinna znaleźć się informacja nt. bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy, z której zamawiający mógłby skorzystać w celu znalezienia odpowiednika KRS/CEIDG? Kto będzie odpowiedzialny za tłumaczenie tego dokumentu?

Odpowiedź:

Od dnia wejścia w życie nowelizacji zamawiający ma obowiązek pozyskania oświadczeń i dokumentów, które są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w tym odpisów z KRS i CEIDG. Przepis powyższy dotyczy również dokumentów od wykonawców zagranicznych.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 26 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku postępowań wszczętych po 28 lipca 2016 r. wykonawca nie ma obowiązku składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli:

- są one w dyspozycji wykonawcy lub

- można je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2014 r. poz. 114 oraz 2016 r., poz. 352).

Pytanie:

W świetle nowelizacji art. 26 ust. 6 ustawy Pzp "Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352)".

Jeśli dobrze rozumiem obowiązek uzyskania takich dokumentów jak odpisy czy zaświadczenia z KRS/CEIDG spoczywa teraz na zamawiającym. Jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o wykonawcę zagranicznego? Czy w formularzu oferty powinna znaleźć się informacja nt. bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy, z której zamawiający mógłby skorzystać w celu znalezienia odpowiednika KRS/CEIDG? Kto będzie odpowiedzialny za tłumaczenie tego dokumentu?