Partnerzy serwisu:
W dniu 14 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W przepisach ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określono zasady i tryb zawierania umowy koncesji oraz środki ochrony prawnej przysługujące podmiotom ubiegającym się o zawarcie umowy koncesji.

Wskazana powyżej ustawa definiuje pojęcie koncesjonariusza - jako wykonawcy z którym zawarto umowę koncesji.

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem. W przypadku powierzenia koncesjonariuszowi:

1) wykonania robót budowlanych - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane);

2) świadczenia usług i zarządzania tymi usługami - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).

Zgodnie z przepisami ustawy koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą. Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której w zwykłych warunkach funkcjonowania koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją obiektu budowlanego lub świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku, a w szczególności jego szacowane potencjalne straty związane z wykonywaniem umowy koncesji nie mogą być jedynie nominalne lub nieistotne. Oceniając ryzyko ekonomiczne, uwzględnia się w spójny i jednolity sposób wartość bieżącą netto wszystkich inwestycji, kosztów i przychodów koncesjonariusza.

Wartość zamówienia

Przepisy ustawy mają zastosowanie do umów koncesji, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, ustaloną z zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Zgodnie z ustawą możliwe jest zawarcie z koncesjonariuszem umowy wyłącznie na czas określony. Treść umowy koncesji jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1920)