Partnerzy serwisu:
W przypadku licytacji elektronicznych wykonawcy muszą wykazać, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej.

Pytanie:

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej, wykonawcy składający wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp są zobowiązani złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak, to na jakim etapie?

Odpowiedź:

Mimo, iż nie wynika to wprost z przepisów ustawy Pzp , wykonawcy powinni - także w trybie licytacji elektronicznej - wykazać, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej regulują przepisy art. 74-81 ustawy Pzp.

Zamawiający sporządza w tym trybie ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z brzmieniem art. 75 ust. 2 pkt 9 ustawy Pzp . Jest m.in. zobowiązany określić w nim warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z niego. Warto podkreślić, że ustawa Pzp wskazuje obligatoryjne i fakultatywne podstawy wykluczenia. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp , czyli obligatoryjnej podstawy wykluczenia, zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania - cyt: "wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty , oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.".

Jednocześnie przepis art. 24 ust. 11 ustawy Pzp stanowi, że - cyt: "Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia".