Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia jest najem, dzierżawa budynku lub jego części zamawiający nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości.

Inne prawa do istniejących budynków lub nieruchomości to przede wszystkim najem lub dzierżawa.

Umowa najmu lub dzierżawy

Decydując się na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy należy rozważyć, który typ umowy będzie miał zastosowanie do konkretnej sytuacji. Nie uprawnione jest bowiem twierdzenie, że różnice pomiędzy wskazanymi powyżej typami umów są nieistotne. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym umowa najmu różni się bowiem istotnie od umowy dzierżawy.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome i nieruchomości, jak też może on dotyczyć, części nieruchomości. Natomiast zasadą przy dzierżawie jest oddanie rzeczy do używania i pobierania pożytków - których nie ma w przypadku najmu.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Właściwy stan rzeczy objętej zawartą umową

Oprócz możliwości pobierania pożytków w ramach umowy dzierżawy drugą istotną różnicą jest podejście do utrzymania właściwego stanu rzeczy objętej zawartą umową. W przypadku umowy dzierżawy to na dzierżawcy ciąży obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do utrzymania niepogorszonego stanu przedmiotu (powierzchni) objętej dzierżawą. W przypadku umowy najmu najemca nie ma już takiego obowiązku. Zobowiązany jest jedynie do ponoszenia nakładów związanych ze zwykłym użytkowaniem rzeczy.

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po kroku

Podstawa prawna

- art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Prawo zamówień publicznych.

- art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego