Partnerzy serwisu:
Jak uzupełnić dokumentację w procedurze odwróconej? Praktyczne wskazówki dla zamawiającego

Pytanie:

Prowadzę procedurę odwróconą. Co w sytuacji, gdy wykonawcy w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , nie złożą oświadczenia o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej? Czy zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wszystkich wykonawców do złożenia brakującego dokumentu, czy jedynie ten podmiot, którego ofertę ocenił najwyżej?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W przypadku zastosowania w postępowaniu procedury odwróconej, zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , wezwie do uzupełnienia niezłożonego w terminie oświadczenia w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej tylko tego wykonawcę, którego ofertę ocenił jako najkorzystniejszą.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Przepisy Pzp

Zgodnie z dodanym w wyniku ostatniej nowelizacji art. 24aa ustawy Pzp w przypadku postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wszczętych po 28 lipca 2016 r. zamawiający może:

1) najpierw dokonać oceny ofert, a następnie

2) zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.