Partnerzy serwisu:
Jak na nowych zasadach udzielić zamówień uzupełniających do umowy, która przestała obowiązywać?

Pytanie:

Chcielibyśmy zlecić zamówienia uzupełniające do kontraktu na roboty budowlane z 14 grudnia 2015 r. zawartego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie 28 lipca br., wolno nam dokonać zmiany umowy na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw. Spełniamy wszelkie przesłanki ustawowe warunkujące możliwość dokonania takiej zmiany. Problematyczne jest to, że termin obowiązywania podstawowej umowy w sprawie zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W tej sytuacji zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających na podstawie przepisu przejściowego ustawy nowelizującej ustawę Pzp (tj. poprzez zawarcie aneksu do poprzedniej umowy lub podpisanie nowego kontraktu).

W przedmiotowym przypadku dopuszczalne jest udzielenie zamówienia uzupełniającego do umowy zawartej przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp z 22 czerwca 2016 r., z powołaniem się na art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b nowelizacji ustawy Pzp , jeżeli spełnione są przesłanki określone w tym przepisie.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Przepisy przejściowe

Kwestia przedstawiona w pytaniu rzeczywiście nie została przewidziana wprost w przepisach przejściowych ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw. W art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. b nowelizacji ustawy używa się określenia "dopuszczalne są zmiany umowy" zawartej przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Pzp , jeżeli (.). Niemniej jednak należy wprowadzenie do wyliczenia w tym przepisie łączyć też z dalszą treścią regulacji tj. z faktem, że zamówień uzupełniających można udzielić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (tj. zawarcia umowy). Ponadto kluczowe znaczenie ma cel, jaki ustawodawca chciał osiągnąć, wprowadzając te regulacje przejściowe.

 • Usługi ochrony jako usługi społeczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku zamówień na usługi ochrony przepisy ustawy Pzp obowiązują, gdy wartość zamówienia przekracza 750.000 euro.
  Usługi ochrony jako usługi społeczne
 • Wezwanie do złożenia dokumentów

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Zgodnie z Pzp zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej.
  Wezwanie do złożenia dokumentów
 • Ocena ofert - procedura odwrócona

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje się jego oceny podmiotowej.
  Ocena ofert - procedura odwrócona
 • Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp zmieniła zasadę upubliczniania informacji podawanych przez zamawiającego podczas publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.
  Nowelizacja Pzp