Partnerzy serwisu:
W przypadku zamówień na usługi ochrony przepisy ustawy Pzp obowiązują, gdy wartość zamówienia przekracza 750.000 euro.

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

Zamówienia społeczne

Ustawa Pzp w art. 138 *2 przewiduje nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne . Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są usługi określone w Załączniku XIV do wskazanej Dyrektywy, zamawiający może skorzystać ze szczególnych uproszczeń w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 138 ustawy Pzp .

Znajdź zlecenie dla swojej firmy Oferty przetargów z całego kraju

Publikacja na stronie BIP

Wskazany przepis nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej BIP , na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu , które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia i kryteria oceny ofert. Ponadto niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, zamawiający zobowiązany jest zamieścić na tej samej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia , podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia, zamawiający niezwłocznie zamieszcza, informację o nieudzieleniu zamówienia. Są to jedyne zasady prowadzenia postępowania na usługi społeczne określone przez ustawodawcę, gdy wartość zamówienia nie przekracza wyżej określonych progów. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający sam tworzy procedurę udzielania zamówień społecznych , która musi jedynie przewidywać wymogi opisane w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy Pzp, Powyższe oznacza, że np. w zakresie określenia warunków udziału w przetargu, kryteriów oceny ofert, powodów unieważnienia prowadzonego postępowania zamawiający nie jest związany wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

*1 w przypadku zamawiających klasycznych. W przypadku zamawiających sektorowych gdy wartość zamówienia przewyższa równowartość 1 mln ?

*2obowiązuje od wejścia w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. Dz. U. poz. 1020

Biorąc pod uwagę, że usługi ochrony sklasyfikowane są w Załączniku IV do wskazanej na wstępie Dyrektywy UE zamawiający może skorzystać z dyspozycji wyżej wskazanych przepisów ustawy PZP przy udzielaniu zamówień na ten rodzaj usług.

Autor: Marek Okniński

 • Wezwanie do złożenia dokumentów

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Zgodnie z Pzp zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej.
  Wezwanie do złożenia dokumentów
 • Ocena ofert - procedura odwrócona

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje się jego oceny podmiotowej.
  Ocena ofert - procedura odwrócona
 • Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp zmieniła zasadę upubliczniania informacji podawanych przez zamawiającego podczas publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.
  Nowelizacja Pzp
 • Zobowiązanie podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Anita Zakościelna
  Zobowiązanie podmiotu trzeciego umożliwia ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego .
  Zobowiązania podmiotu trzeciego