Partnerzy serwisu:
W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokonuje się jego oceny podmiotowej.

Zatem zamawiający może ustalić, że w konkretnym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie oceny ofert w pierwszym kolejności będzie oceniał oferty tylko w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty. W konsekwencji takiego założenia zamawiający w pierwszym etapie oceny ofert nie będzie przeprowadzał tak zwanej podmiotowej oceny ofert tj. nie będzie oceniała wykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ocena ofert

W związku z powyższym wydaje się, że wymaganie określone w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp jest nieadekwatne do procedury odwróconej. Z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wynika, że wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert potwierdzające wstępnie, że wykonawca spełnia wymagania podmiotowe określone przez zamawiającego (tj. JEDZ w tak zwanych postępowaniach unijnych lub oświadczenie własne w postępowaniach poniżej progów unijnych) . W procedurze odwrócone j jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona i tylko tego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czemu ma służyć przepis z którego wynika obowiązek złożenia w/w oświadczeń przez wszystkich wykonawców w postępowaniu w którym stosuje się procedurę odwróconą?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Procedura odwrócona

W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp .

Należy zaznaczyć, że w ramach procedury odwróconej porównywane są oferty jak to zostało wyżej zaznaczone jeszcze przed podmiotową oceną wykonawców . Może zatem wystąpić taka sytuacja, że w ocenie będzie uczestniczył wykonawca, który w standardowej procedurze byłby wykluczony i jego oferta nie byłaby oceniana. W konsekwencji należy liczyć się z tym, że wyniki postępowania standardowego i postępowania z odwróconą oceną ofertą przy takich samych ofertach mogą być rożne. W szczególności taka sytuacja może wystąpić w sytuacji jeżeli zamawiający stosuje kilka kryteriów oceny ofert i przynajmniej w ramach jednego kryterium oferty porównuje się wzajemnie do siebie (np. porównanie ceny najkorzystniejszej do badanej).

W związku z powyższym przy wyborze procedury odwróconej należy uwzględnić wyżej wskazane konsekwencje. Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r. zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zatem zamawiający może ustalić, że w konkretnym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie oceny ofert w pierwszym kolejności będzie oceniał oferty tylko w zakresie dotyczącym przedmiotu oferty. W konsekwencji takiego założenia zamawiający w pierwszym etapie oceny ofert nie będzie przeprowadzał tak zwanej podmiotowej oceny ofert tj. nie będzie oceniała wykonawców w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym wydaje się, że wymaganie określone w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp jest nieadekwatne do procedury odwróconej. Z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp wynika, że wykonawca dołącza do oferty oświadczenie aktualne na dzień składania ofert potwierdzające wstępnie, że wykonawca spełnia wymagania podmiotowe określone przez zamawiającego (tj. JEDZ w tak zwanych postępowaniach unijnych lub oświadczenie własne w postępowaniach poniżej progów unijnych) . W procedurze odwróconej jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub złożone oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczenia ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona i tylko tego wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. W związku z powyższym nasuwa się pytanie czemu ma służyć przepis z którego wynika obowiązek złożenia w/w oświadczeń przez wszystkich wykonawców w postępowaniu w którym stosuje się procedurę odwróconą?

W procedurze odwróconej wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

Należy zaznaczyć, że w ramach procedury odwróconej porównywane są oferty jak to zostało wyżej zaznaczone jeszcze przed podmiotową oceną wykonawców. Może zatem wystąpić taka sytuacja, że w ocenie będzie uczestniczył wykonawca, który w standardowej procedurze byłby wykluczony i jego oferta nie byłaby oceniana. W konsekwencji należy liczyć się z tym, że wyniki postępowania standardowego i postępowania z odwróconą oceną ofertą przy takich samych ofertach mogą być rożne. W szczególności taka sytuacja może wystąpić w sytuacji jeżeli zamawiający stosuje kilka kryteriów oceny ofert i przynajmniej w ramach jednego kryterium oferty porównuje się wzajemnie do siebie (np. porównanie ceny najkorzystniejszej do badanej).

W związku z powyższym przy wyborze procedury odwróconej należy uwzględnić wyżej wskazane konsekwencjePo nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która obowiązuje od 28 lipca 2016 r. zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu

 • Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp zmieniła zasadę upubliczniania informacji podawanych przez zamawiającego podczas publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.
  Nowelizacja Pzp
 • Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Na podstawie Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu powinien uwzględnić wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Zobowiązanie podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Anita Zakościelna
  Zobowiązanie podmiotu trzeciego umożliwia ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego .
  Zobowiązania podmiotu trzeciego
 • Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp wprowadziła dla wykonawców obowiązek przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty.
  Pozasądowe rozwiązywanie sporów