Partnerzy serwisu:
Nowelizacja Pzp zmieniła zasadę upubliczniania informacji podawanych przez zamawiającego podczas publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Mając na względzie zarówno usprawnienie obiegu informacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą jak również odformalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych Ustawodawca zmienił zasady upubliczniania informacji podawanych przez zamawiającego podczas publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Nowelizacja Pzp

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym wykonawcy zainteresowani uzyskaniem informacji podanych podczas publicznego otwarcia ofert przetargowych zobowiązani byli zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o przekazanie np. nazw i adresów firm, które złożyły oferty oraz cen realizacji zamówienia zawartych w tych ofertach.

Informacja z otwarcia ofert musi być dostępna na stronie internetowej zamawiającego.

Wejście w życie nowelizacji przepisów ustawy Pzp zobowiązało zamawiających do niezwłocznego (po publicznym otwarciu ofert) zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących :

1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny (brutto), terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Wskazany powyżej katalog informacji powinien zostać zmieszczony na stronie internetowej w zakładce dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy.

Biorąc pod uwagę informacyjny charakter zobowiązania nałożonego przez Ustawodawcę na zamawiającego, w przypadku gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne nie zostaną złożone oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, stosowna informacja również powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) - obowiązuje od 28 lipca 2016 r.

Patrz: katalog określony w art. 86 ust. 5 pkt. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Na podstawie Pzp zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu powinien uwzględnić wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.
  Ogłoszenie o zamówieniu
 • Zobowiązanie podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Anita Zakościelna
  Zobowiązanie podmiotu trzeciego umożliwia ustalenie, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego .
  Zobowiązania podmiotu trzeciego
 • Przetarg - udział konsorcjum

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez konsorcjantów warunków udziału w przetargu jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia.
  Przetarg - udział konsorcjum
 • Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp wprowadziła dla wykonawców obowiązek przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty.
  Pozasądowe rozwiązywanie sporów