Partnerzy serwisu:
Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez konsorcjantów warunków udziału w przetargu jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia.

Powyższe upoważnienie zamawiającego zostało wprowadzone do ustawy Pzp nowelizacją przepisów obowiązujących od dnia 28 lipca 2016 r . *1

W konsekwencji wprowadzonych do ustawy zmian *2 zamawiający ma możliwość ustalenia dla wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego (tj. składających ofertę jako konsorcjum) innych niż dla wykonawców startujących samodzielnie, warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

Obowiązku zamawiającego

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym zamawiający ma prawo określić wymóg aby np. warunek dotyczący polisy od odpowiedzialności cywilnej o określonej przez zamawiającego wysokości spełniał (w pełniej wysokości) co najmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum - przy takim wymogu sformułowanym przez zamawiającego łączne zsumowanie sum gwarancyjnych polis posiadanych przez poszczególnych konsorcjantów nie będzie wystarczające do spełnienia warunku udziału w przetargu. Analogiczna zasada może wystąpić np. w sytuacji dotyczącej doświadczenia wykonawcy w realizacji określonego przez zamawiającego rodzaju czy zakresu robót budowlanych.

Korzystając z nowego uprawnienia zamawiający w protokole z postępowania o zamówienie publiczne powinien wykazać, że charakter udzielanego zamówienia uzasadnia ustalenie dla konsorcjów odrębnych warunków niż dla podmiotów składających ofertę samodzielnie.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

1* Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

*2Nowy art. 23 ust. 5 i art. 23 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp wprowadziła dla wykonawców obowiązek przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty.
  Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • Minimalna stawka godzinowa - zmiana przepisów Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  1 września 2016 roku weszły w życie przepisy Pzp regulujące minimalną stawkę godzinową wykonawcy zamówienia publicznego.
  Minimalna stawka godzinowa
 • Podział zamówienia na części

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Ustawa Pzp przewiduje podział zamówienia na części
  Podział zamówienia na części
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej.
  Ogłoszenie o zamówieniu