Partnerzy serwisu:
1 września 2016 roku weszły w życie przepisy Pzp regulujące minimalną stawkę godzinową wykonawcy zamówienia publicznego.

Zmiana przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 1 poprzez wprowadzenie dotychczas nie obowiązującego pojęcia "minimalnej stawki godzinowej " rozumianej jako minimalne wynagrodzenie za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi - wprowadziła również zmiany w art. 90 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp .

Wynagrodzenie wykonawcy

Ustawodawca poprzez postanowienia zawarte w art. 4 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zmodyfikował katalog dowodów jakie wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu realizacji zamówienia publicznego powinien w szczególności uwzględnić w wyjaśnieniach udzielanych zamawiającemu. W konsekwencji zmiana wprowadzona do art. 90 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustaliła, że zamawiający zwraca się o przedstawienie uzasadnienia wysokości ceny lub kosztu realizacji zamówienia uwzględniającego w szczególności: oszczędności metody wykonania zamówienia , wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej , ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wynagrodzenie wykonawcy

Dodatkowo zmieniono art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp, który przyjął brzmienie: "Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę".

Powyżej wskazane zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych weszły w życie w dniu 01

września 2016 r.