Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych określając zasady udzielania zamówień uzależnia rygoryzm procedur, które muszą być przeprowadzone dla wyboru wykonawcy zamówienia, między innymi od wartości szacunkowej zamówienia .

Stopień zwiększania się rygorów formalno - prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu  progów  określonych przepisami  Prawa zamówień publicznych.

Przepisy Pzp

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 ?.

Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności - zamówienia, których wartość netto nie przekracza wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp kwoty, udzielane są przez zamawiających w oparciu o własne procedury, wprowadzone wewnętrznymi regulaminami.

Kolejne progi stosowania przepisów ustawy Pzp uzależnione są od rodzaju zamawiającego oraz od przedmiotu udzielanego zamówienia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Obowiązek przekazywania ogłoszeń

W przypadku zamówień , których wartość jest wyższa niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263 z późn. zm.) obowiązują tzw. procedury unijne, czyli pełne sformalizowanie zasad udzielania zamówień publicznych

Wskazane rozporządzenie stanowi, że dla zamówień:

a) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, tzw. procedura unijna obowiązuje od progu:

- 135.000 ? dla zamówień na dostawy lub usługi,

- 5.225.000 ? dla zamówień na roboty budowlane,

b) udzielanych przez zamawiających z sektora samorządu terytorialnego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, jednostki kultury) progi unijne wynoszą odpowiednio:

- 209.000 ?  dla zamówień na dostawy lub usługi,

- 5.225.000 ? dla zamówień na roboty budowlane,

c) udzielanych przez tzw. zamawiających sektorowych (np. spółki skarbu państwa świadczące usługi w zakresie określonym w art. 132 ust.1 ustawy PZP) progi unijne ustalone są od:

- 418.000 ?  dla zamówień na dostawy lub usługi,

- 5.225.000 ? dla zamówień na roboty budowlane.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwoty wyżej wyrażone w ? przeliczane są wg kursu netto ustalonego przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2254), który określa, że 1? = 4,1749 PLN.

 • Stawka VAT w formularzu ofertowym

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców cen w zakresie zastosowania stawki VAT.
  Stawka VAT w formularzu ofertowym
 • Warunki udziału w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
  Warunki udziału w postępowaniu
 • Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
  Niezgodności formularza oferty