Partnerzy serwisu:
Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Pytanie

W postępowaniu są dwa kryteria oceny ofert: cena oraz termin wykonania zamówienia z podziałem na podkryteria:

- etap I - tu ocenie podlega wykonanie czynności 1 z 6;

- etap II - tu ocenie podlega termin wykonania całego etapu.

Wykonawca w formularzu ofertowym w miejscu: etap I ..... (łączna liczba dni) wskazał 1 dzień. W tabeli dla wykonania 1 czynności podał również 1 dzień. Nie uwzględnił zatem 5 dni, które zamawiający określił na wykonanie pozostałych czynności (5) w etapie I. Jak potraktować ten błąd?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź

Na pierwszy rzut oka widać, że wykonawca , wskazując terminy realizacji , się pomylił . Jednocześnie jednak zamawiający nie może sam, bez uzgodnień z wykonawcą , wskazać prawidłowego terminu . Nie jest on bowiem wynikiem działania matematycznego polegającego na zsumowaniu poszczególnej liczby dni . Dodatkowo t ermin realizacji, o którym mowa w pytaniu, miał bardzo istotne znaczenie, gdyż stanowił kryterium oceny ofert. Wobec tego oferta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp .

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Wyjaśnienie

Zaistniały błąd nie kwalifikuje się jako inna omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Nie wskazuje jednak, jak należy rozumieć taką istotną zmianę. W tym zakresie trzeba kierować się dorobkiem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO). Wskazać można m.in. wyrok KIO z 11 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 354/14) - stosownie do wyrażonego w nim stanowiska wolno poprawić niezgodność oferty z treścią siwz na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jeśli korekta nie będzie wymagać od zamawiającego negocjowania oferty lub kształtowania oświadczenia wykonawcy . Innymi słowy poprawienie omyłki w ofercie nie może prowadzić do powstania nowego oświadczenia woli, które w istocie sprowadzi się do wytworzenia nowej oferty.

 • Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Nowelizacja Pzp nie zmieniła zasad ogłaszania zamówień publicznych przez zamawiających. W przypadku przetargu nieograniczonego na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający ma obowiązek publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  Podpis elektroniczny
 • Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Nowelizacja Pzp z dnia 22 czerwca 2016 wprowadziła skrócenie terminu składania ofert.
  Zmiana terminu składania ofert
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Do wykluczenia wykonawcy z przetargu może dojść, gdy zamawiający zbada czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Wymagania zawarte w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.
  Wymagania zawarte w siwz