Partnerzy serwisu:
Do wykluczenia wykonawcy z przetargu może dojść, gdy zamawiający zbada czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję.

Pytanie

Zamawiający zamierza ogłosić przetarg na roboty budowlane . Czy wykonawca , który jest autorem dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie ogłoszone postępowanie, może złożyć ofertę na realizację robót? Czy zamawiający powinien w takiej sytuacji wykluczyć go z przetargu?

Odpowiedź

Sam fakt wykonania dokumentacji projektowej na realizowane roboty budowlane nie jest podstawą wykluczenia. Zamawiający musi zbadać, czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję. Stanie się tak, wtedy gdy jego pozycja - w związku z opracowaniem dokumentacji - będzie korzystniejsza niż pozostałych wykonawców.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wykluczenie wykonawcy

Stosownie do art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się podmioty, które:

- wykonywały bezpośrednio czynności związane z jego przygotowaniem, z wyłączeniem tych realizowanych podczas dialogu technicznego , lub

- posługiwały się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

 • Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Odpowiednio sformułowane pełnomocnictwo upoważnia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
  Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych
 • Prezydent podpisał nowelizację Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 11 lipca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie w terminie 14 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.
  Ustawa Pzp
 • Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian umowie o wykonanie zamówienia publicznego.
  Umowa o wykonanie zamówienia publicznego
 • Wymagania zawarte w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.
  Wymagania zawarte w siwz