Partnerzy serwisu:
Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian umowie o wykonanie zamówienia publicznego.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w obecnie obowiązującym stanie prawnym nakładają na zamawiającego obowiązek przewidzenia przypadków i warunków istotnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego . Przewidzenie takich zmian w sposób jednoznaczny wymaga dużego doświadczenia przy czym nie ulega wątpliwości, iż zamawiający nie zawsze jest w stanie przewidzieć wszystkie ewentualności, które mogą wyniknąć w toku realizacji umowy.

Ustanawiając powyższe zobowiązanie ustawodawca nie określił jednak jakiego rodzaju zmiany umowy o wykonanie zamówienia publicznego uznaje się za istotną. Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian w umowie o wykonanie zamówienia publicznego.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Nowelizacja Pzp - umowa o wykonanie zamówienia publicznego

Ustawodawca w art. 144 ust. 1 określił okoliczności, których zaistnienie upoważnia zamawiającego do dokonania zmiany umowy.

Ponadto w art. 144 ust. 1e zdefiniowano, co należy rozumieć pod pojęciem zmiany istotnej w odniesieniu do umów o wykonanie zamówienia publicznego.

Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 Pzp .

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

Wskazany powyżej przepis wejdzie w życie po upływie 14 dni od opublikowania nowelizacji ustawy Pzp która została skierowana do podpisu przez Prezydenta RP.

 • Limit zamówień uzupełniających

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Nowelizacja Pzp nie przewiduje górnego limitu do udzielania zamówień uzupełniających.
  Limit zamówień uzupełniających
 • Nowelizacja Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Kolejna nowelizacja przepisów Pzp zmieni zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
  Ustawa Pzp
 • Wymagania zawarte w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.
  Wymagania zawarte w siwz
 • Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w wykonaniu zamówienia publicznego.
  Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego