Partnerzy serwisu:
Udostępnienie potencjału podmiotu trzeciego powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w wykonaniu zamówienia publicznego.

Aktualnie obowiązująca Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w istotny sposób modyfikuje warunki realizacji usług oraz robót budowlanych przy użyciu potencjału podmiotu trzeciego.

Dotychczas obowiązująca Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2004/18/WE) nie wskazywała wyraźnie w jaki sposób wykonawca może polegać na potencjale innego podmiotu. Natomiast obecnie obowiązująca Dyrektywa 2014/24/UE wprowadza nowe przesłanki udostępniania potencjału. W przypadku robót budowlanych, lub usług przewidziano w obecnie obowiązującej Dyrektywie warunek, aby podmiot udostępniający potencjał realizował prace, do których jego potencjał został udostępniony.

W konsekwencji udostępnienie potencjału w postaci kwalifikacji i doświadczenia w zakresie robót budowlanych lub usług będzie wymagało faktycznej realizacji prac przez podmiot udostępniający potencjał.

Powyższe nie stoi w sprzeczności z dotychczasowym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie udostępniania potencjału podmiotu trzeciego.

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE udostępnienie potencjału nie jest jedynie formalnością, złożeniem odpowiedniej deklaracji, lecz powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w wykonaniu zamówienia publicznego.

Wykonawca, który w złożonej ofercie nie przedstawi dowodów potwierdzających dysponowanie potencjałem zewnętrznym powinien liczyć się z konsekwencją faktu, iż zamawiający uzna, że w świetle przedstawionych dowodów udostępnienie potencjału jest wyłącznie deklaracją, która nie daje zamawiającemu gwarancji wykorzystania potencjału na etapie realizacji zamówienia.

Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

Swoboda wykonawcy w doborze powiązań z podmiotem udostępniającym swój potencjał wiąże się z obowiązkiem udowodnienia zamawiającemu , iż wykonawca rzeczywiście tym potencjałem dysponuje. Wykonawca korzystający z potencjału zewnętrznego powinien w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedstawić takie dowody, na podstawie których zamawiający będzie mógł potwierdzić i ocenić, czy wykonawca faktycznie wykorzysta ten potencjał do realizacji zamówienia.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

Powyższa teza wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 07 kwietnia 2016 roku (sygn. akt: C - 324/14).

 • Nowelizacja Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  9 czerwca 2016 roku Senat przyjął poprawki w sprawie nowelizacji Pzp. Nowe przepisy będą regulować między innymi obowiązek stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
  Umowy wieloletnie - ustawa PZP
 • Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
  Umowa ramowa
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 30.000 euro powinien wskazywać w jaki sposób udzielić zamówienia a także określać procedury poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego.
  Zamówienie publiczne
 • Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

  Przetargi krok po kroku
  Daniel Szczęsny
  Nowelizacja Pzp z 13 maja 2016 roku wprowadziła zmiany dotyczące zamówień badawczych i rozwojowych.
  Zamówienia publiczne z dziedziny nauki