Partnerzy serwisu:
9 czerwca 2016 roku Senat przyjął poprawki w sprawie nowelizacji Pzp. Nowe przepisy będą regulować między innymi obowiązek stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

Dnia 9 czerwca br. Senat przyjął uchwałę w sprawie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Poprawki będą rozpatrywane przez Sejm na posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 21-23 czerwca br. Względem nowych przepisów obowiązuje 14-dniowe vacatio legis. Zmiany mają zatem realną szansę wejść w życie w połowie lipca br.

Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp ma rewolucyjny charakter. Wśród najważniejszych zmian można wymienić:

- obowiązek posługiwania się Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia,

- obowiązek stosowania wielu kryteriów oceny ofert,

- konieczność podziału zamówień, celem zwiększenia dostępu do nich przedsiębiorcom z sektora MŚP,

- nowe aspekty, które trzeba uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia (m.in. zobowiązanie do zatrudnienia osób realizujących czynności przy zamówieniach na umowy o pracę),

- nowe przesłanki wykluczenia (obligatoryjne i fakultatywne).

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

 • Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości.
  Umowa ramowa
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 30.000 euro powinien wskazywać w jaki sposób udzielić zamówienia a także określać procedury poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego.
  Zamówienie publiczne
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Wykonawca będzie składał JEDZ wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ będzie zobowiązany złożyć każdy wykonawca.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Budynek użyteczności publicznej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Definicję budynku użyteczności publicznej oraz budynku zamieszkania zbiorowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Budynek użyteczności publicznej