Partnerzy serwisu:
W dniu 11 lipca 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie w terminie 14 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Zmian w przepisach dotyczących udzielania zamówień publicznych należało się spodziewać przede wszystkim w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady tj.:

- dyrektywę nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE,

- dyrektywę nr 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Zmiany w Pzp

Zmiany wprowadzone ustawą z 22 czerwca 2016 r. nie ograniczyły się jednak wyłącznie do zakresu wynikającego ze zmiany w unijnych dyrektywach, ale również mają na celu poprawę systemu udzielania zamówień publicznych w obszarach nie regulowanych przepisami wspólnotowymi.

Nowe przepisy między innymi:

- mają na celu zapewnienie lepszego dostępu do zamówień finansowanych ze środków publicznych małym i średnim przedsiębiorstwom,

- skracają do 35 dni (z dotychczasowych 40) termin składania ofert w przetargu nieograniczonym, którego wartość przekracza progi unijne,

- zwiększają możliwość wykorzystania aukcji elektronicznej np. poprzez usunięcie wymogu przeprowadzenia aukcji jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty - po nowelizacji wystarczającym będą 2 oferty,

- zwiększają znaczenie elektronizacji zamówień publicznych poprzez wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami (okres przejściowy do kwietnia 2018 r.);

- wprowadzają zasady stosowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ ) - tj. wystandaryzowanego oświadczenia dotyczącego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, który będzie obowiązywał we wszystkich zamówienia powyżej progów unijnych,

- wprowadzają ograniczenie do 60% dla wagi kryterium ceny,

- przewidują dotychczas nie obowiązujący tryb "partnerstwa innowacyjnego" - jak się przewiduje, ma wpłynąć na zwiększenie stopnia wykorzystania środków publicznych dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań,

- wzmacniają wpływ środków publicznych na integrację społeczną oraz promowanie tzw. klauzul społecznych poprzez określenie zasad udzielania zamówień na usługi społeczne,

- poszerzają prawo wnoszenia odwołań do KIO dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych o nowe obszary dot.: opisu przedmiotu zamówienia, wyboru oferty najkorzystniejszej,

- wprowadzają definicję istotnej zmiany umowy, poprzez wskazanie, że ma ona taki charakter jeżeli:

- zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu,

- nie zmienia ogólnego charakteru umowy lecz:

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

a) zmiana wprowadza warunki, które gdyby były pierwotnie postawione to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty inne niż przyjęte

b) prowadzi do zmiany równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w umowie

c) zmiana znacznie rozszerza zakres świadczenia i zobowiązań wynikających z umowy

d) zmiana polega na zastąpieniu wykonawcy , nowym wykonawcą, przypadkach innych niż przewidziane.

 • Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  Zmiana obowiązującej umowy w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy Pzp
  Nowelizacja Pzp
 • Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian umowie o wykonanie zamówienia publicznego.
  Umowa o wykonanie zamówienia publicznego
 • Limit zamówień uzupełniających

  Przetargi krok po kroku
  Andrzej Łukaszewicz
  Nowelizacja Pzp nie przewiduje górnego limitu do udzielania zamówień uzupełniających.
  Limit zamówień uzupełniających
 • Wymagania zawarte w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.
  Wymagania zawarte w siwz