Partnerzy serwisu:
Nowelizacja Pzp z dnia 22 czerwca 2016 wprowadziła skrócenie terminu składania ofert.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw ma na celu między innymi usprawnienie procedur udzielania zamówień publicznych poprzez przyspieszenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca dla zrealizowania wskazanego celu nowelizacji, postanowił o skróceniu terminów składania ofert.

 

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Progi unijne

Zmiana terminów składania ofert wprowadzona wyżej wskazaną ustawą dotyczy postępowań, których wartość przekracza tzw. progi unijne.

W trybie przetargu nieograniczonego dotychczasowy 40 dniowy termin składania ofert skrócono do 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Nowością jest możliwość skrócenia 35 dniowego terminu składania ofert do 15 dni w następujących przypadkach:

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;

2) jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

W odniesieniu do przetargu ograniczonego Ustawodawca zdecydował, że:

- dotychczasowy termin składania wniosków (30 dni) pozostanie bez zmian,

- wydłużony zostanie termin składania wniosków z dotychczas obowiązujących 10 dni do 15 dni w przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

 

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Nowelizacja Pzp -termin składania ofert w przetargu

Termin składania ofert w przetargu ograniczonym został skrócony z dotychczas obowiązujących 40 dni do 30 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert.

Ponadto jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne (kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu, w zakresie, w jakim informacje te są dostępne w chwili publikacji tego ogłoszenia, i zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem wysłania ogłoszenia o zamówieniu , zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.

W przypadku gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia termin składania ofert nadal może zostać skrócony do 10 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert.

 • Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  Nowelizacja Pzp wprowadza rozwiązanie, które uniemożliwia skuteczne powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli ten podmiot trzeci nie będzie realizował tej części zamówienia do której został wykazany jego potencjał.
  Wspólne podpisanie umowy
 • Okres rękojmi w przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Obowiązkiem wykonawcy jest określenie okresu rękojmi zgodnie z wymaganiami siwz.
  Okres rękojmi
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Do wykluczenia wykonawcy z przetargu może dojść, gdy zamawiający zbada czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu
 • Umowa o wykonanie zamówienia publicznego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów Pzp zmieniła między innymi zasady wprowadzania zmian umowie o wykonanie zamówienia publicznego.
  Umowa o wykonanie zamówienia publicznego