Partnerzy serwisu:
Obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców cen w zakresie zastosowania stawki VAT.

Jak ocenić ofertę z nieprawidłową stawką VAT - niezbędne czynności zamawiającego

Pytanie:

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów otrzymał oferty , w których stwierdził, że dla obliczenia ceny ofertowej brutto wykonawcy przyjęli różne stawki VAT. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany był podać tylko cenę ofertową brutto. Na dostawę worków odpadowych jeden oferent zastosował 23% VAT a drugi 8%. Prawidłowa stawka to 23%. W siwz zamawiający zapisał m.in.: "Cena oferty ma formę ryczałtu i winna być wyliczona przez wykonawcę w oparciu o zakres usługi określony w siwz, na podstawie kalkulacji własnej. Cena oferty ogółem winna być wyliczona przez wykonawcę jako suma iloczynów: a) stawka ryczałtowa kosztu 1 worka x planowana ilość worków do dostawy b) stawka ryczałtowa za wywóz 1Mg odpadów segregowanych wg asortymentu x planowana ilość do wywozu odpadów. Wycenę należy sporządzić na załączonym do siwz formularzu cenowym". Zamawiający nie wskazał w specyfikacji konkretnej stawki VAT do obliczenia ceny. Czy popełniony błąd w zakresie stawki podatku w obliczeniu ceny cząstkowej - za dostawę worków powinien nieść skutek w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp? A może zaistniała niezgodność uzasadnia obowiązek poprawienia oferty?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji należy ustalić, jaka jest prawidłowa stawka VAT . Następnie względem tego wykonawcy, który zastosował inny podatek, trzeba zwrócić się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Jeśli okaże się, że wykonawca nie miał prawa zastosować innej stawki, jego ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp , jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny. Zamawiający nie może wybrać, jako najkorzystniejszej oferty, w której wykonawca zastosował niewłaściwą stawkę VAT, chyba że błąd w stawce można zakwalifikować jako oczywistą omyłkę rachunkową.

Orzeczenie

Sąd Najwyższy wskazał, że obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców cen w zakresie zastosowania stawki VAT. O porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny można bowiem mówić dopiero wówczas, gdy określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, zostały obliczone z zastosowaniem tych samych reguł. Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (uchwała Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11).

 • Nowelizacja Pzp - wykluczenie wykonawcy z postępowania

  Przetargi krok po kroku
  Agata Smerd
  Nowa ustawa Pzp radykalnie zmieniła brzmienie regulacji art. 24. Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje przesłanek do wykluczenia - obligatoryjne i fakultatywne.
  Wykluczenie wykonawcy z postępowania
 • Warunki udziału w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
  Warunki udziału w postępowaniu