Partnerzy serwisu:
Nowa ustawa Pzp radykalnie zmieniła brzmienie regulacji art. 24. Ustawodawca przewiduje dwa rodzaje przesłanek do wykluczenia - obligatoryjne i fakultatywne.

Obligatoryjne przesłanki wykluczenia skupiają się na wykluczeniu tych wykonawców , którzy dopuścili się określonych kategorii przestępstw, uznanych przez ustawodawcę za szczególnie szkodliwe dla interesu publicznego lub naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków bądź opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Fakultatywne przesłanki wykluczenia uzależnione są od decyzji zamawiającego wyrażonej w ogłoszeniu o zamówieniu. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Poważne wykroczenie zawodowe

Jednocześnie wprowadzono regulację znaną już na polskim gruncie przy okazji stosowania art. 24 ust. 2a dotyczącego wykluczenia za tzw. poważne wykroczenie zawodowe. W przypadku ziszczenia się przesłanki wykluczenia wykonawca może zastosować tzw. self-cleaning (samooczyszczenie), co oznacza, że może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia.

 • Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Po nowelizacji Pzp istnieje możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej w przypadku gdy zostały złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
  Aukcja elektroniczna w zamówieniach publicznych
 • Warunki udziału w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
  Warunki udziału w postępowaniu
 • Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
  Umowa o pracę w zamówieniach publicznych
 • Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Znowelizowana ustawa Pzp w duży, stopniu ograniczyła znaczenie kryterium ceny w zamówieniach publicznych.
  Kryterium ceny w zamówieniach publicznych