Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie

Wykonawca uzupełnił na wezwanie zamawiającego dokument - wykaz osób wystawiony z datą późniejszą niż termin składania ofert. Jak w tym przypadku ocenić, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu? Czy wykaz powinien zawierać jakąś specjalną klauzulę np. "dane zawarte w wykazie są aktualne na dzień składania ofert"? A jeśli brak takiego wskazania, to jak ustalić, czy ten dokument potwierdza spełnianie warunku na dzień składania ofert?

Odpowiedź

Dla oceny, czy dokument w postaci wykazu osób potwierdza spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, decydująca jest jego treść, a nie data, jaką został opatrzony. Wskazana klauzula nie jest konieczna. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyjaśnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin:

- składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

- składania ofert.

Przepis ten nie wskazuje na datę tych dokumentów. To świadczy o tym, że mogą one zawierać datę zarówno sprzed terminu składania ofert , jak i po nim, pod warunkiem, że wynika z nich, iż nie później niż w dniu otwarcia ofert w stosunku do wykonawcy zachodziły okoliczności wskazujące, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski

Opinia UZP

Zgodnie z opinią UZP "Dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału" (Informator UZP, nr 3/2010): "zaświadczenie wystawione po upływie terminu składania ofert , z którego treści wynika, że jest ono ważne również w okresie do dnia składania ofert, należy uznać za dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. W konsekwencji, brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawcy , który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp takie zaświadczenie przedstawi".

 • Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
  Umowa o pracę w zamówieniach publicznych
 • Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Znowelizowana ustawa Pzp w duży, stopniu ograniczyła znaczenie kryterium ceny w zamówieniach publicznych.
  Kryterium ceny w zamówieniach publicznych
 • Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Znowelizowana ustawa Pzp umożliwia korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego.
  Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego
 • Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
  Niezgodności formularza oferty