Partnerzy serwisu:
Znowelizowana ustawa Pzp umożliwia korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego.

Pytanie

Czy w związku z nowelizacją zmodyfikowano wymagania co do możliwości korzystania z tzw. użyczenia wiedzy i doświadczenia lub użyczenia kadry i potencjału technicznego od podmiotu trzeciego ?

Odpowiedź

Po nowelizacji ustawy Pzp nadal wolno powołać się na zasoby innego podmiotu celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ustawa Pzp wprost wskazuje, że wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na:

- zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz

- sytuacji finansowej lub ekonomicznej

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyjaśnienie

Regulacje ustawy Pzp nie zmieniają się zatem w opisanym zakresie. Aktualnie to art. 22a ustawy Pzp normuje kwestie związane z korzystaniem z potencjału i zasobów podmiotu trzeciego.

 • Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
  Niezgodności formularza oferty
 • Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Nowelizacja Pzp nie zmieniła zasad ogłaszania zamówień publicznych przez zamawiających. W przypadku przetargu nieograniczonego na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający ma obowiązek publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  Podpis elektroniczny
 • Nowelizacja Pzp - zmiany w zakresie udostępniania potencjału

  Zamówienia publiczne
  Kancelaria Zamówień Publicznych
  Nowelizacja Pzp wprowadza rozwiązanie, które uniemożliwia skuteczne powołanie się na potencjał podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli ten podmiot trzeci nie będzie realizował tej części zamówienia do której został wykazany jego potencjał.
  Wspólne podpisanie umowy
 • Wykluczenie wykonawcy z przetargu

  Przetargi krok po kroku
  Mariola Kubicka
  Do wykluczenia wykonawcy z przetargu może dojść, gdy zamawiający zbada czy udział autora dokumentacji w przetargu na wykonanie opisanych w niej robót utrudni uczciwą konkurencję.
  Wykluczenie wykonawcy z przetargu