Partnerzy serwisu:
Znowelizowana ustawa Pzp w duży, stopniu ograniczyła znaczenie kryterium ceny w zamówieniach publicznych.

Obowiązujące od 28 lipca 2016 r. zmienione przepisy Pzp ograniczyły znaczenie kryterium ceny realizacji zamówienia publicznego . Zamawiający udzielając zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 zostali zobligowani do zwrócenia większej uwagi na jakość zamawianych towarów , usług czy robót budowlanych.

Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) nie tylko przenosi do polskiego systemu prawnego nowe Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1 dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych ale również wprowadza cały szereg zmian w zakresie proceder dotyczących postępowań o zamówienie publiczne w obszarach bezpośrednio nie uregulowanych przepisami ogólnoeuropejskimi.

Jeden z takich obszarów dotyczy kryteriów oceny na podstawie których zamawiający dokonuje wyboru wykonawcy zamówienia publicznego.

Ustawodawca, wychodząc naprzeciw w szczególności postulatom zgłaszanym przez stowarzyszenia zrzeszające małych i średnich przedsiębiorców, postanowił o ograniczeniu wpływu znaczenia ceny na wybór wykonawcy zamówienia publicznego.

Zgodnie z nowym stanem prawnym w większości przetargów cena realizacji zamówienia będzie mogła stanowić maksymalnie 60% wszystkich kryteriów oceny 2 .

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Standardy jakościowe

Wyjątkiem od powyższego obowiązku będzie sytuacja w której zamawiający określi w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz wykaże w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Ograniczenia w zakresie wpływu kryterium ceny na wybór najkorzystniejszej oferty dotyczą przetargów ogłoszonych od 28 lipca 2016 r.

  • Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

    Przetargi krok po kroku
    Justyna Rek-Pawłowska
    Znowelizowana ustawa Pzp umożliwia korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego.
    Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego
  • Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

    Przetargi krok po kroku
    Marta Mikulska-Nawacka
    Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
    Niezgodności formularza oferty
  • Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

    Przetargi krok po kroku
    Andrzela Gawrońska-Baran
    Nowelizacja Pzp nie zmieniła zasad ogłaszania zamówień publicznych przez zamawiających. W przypadku przetargu nieograniczonego na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający ma obowiązek publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
    Podpis elektroniczny
  • Okres rękojmi w przetargu

    Przetargi krok po kroku
    Renata Dzikowska
    Obowiązkiem wykonawcy jest określenie okresu rękojmi zgodnie z wymaganiami siwz.
    Okres rękojmi