Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.

Pytanie

W jaki sposób zamawiający ma określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ? Jak ustalić, które prace wymagają umowy o pracę, żeby spełnić wymagania tego przepisu? Co trzeba wpisać do siwz - czy tylko rodzaj prac, czy liczbę etatów i osób zatrudnionych na umowę o pracę ?

Odpowiedź

Przepisy Kodeksu pracy zawierają precyzyjne określenie, co należy rozumieć przez wykonywanie pracy. To właśnie względem takich czynności między osobami powinien być nawiązany stosunek pracy.

Co do zapisów dokumentacji przetargowej dopuszczalne jest uwzględnienie części lub wszystkich wskazanych w pytaniu elementów np. rodzaju prac, liczby etatów czy pracowników.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wyjaśnienie

Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

 • Kryterium ceny w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Znowelizowana ustawa Pzp w duży, stopniu ograniczyła znaczenie kryterium ceny w zamówieniach publicznych.
  Kryterium ceny w zamówieniach publicznych
 • Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Rek-Pawłowska
  Znowelizowana ustawa Pzp umożliwia korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego.
  Udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego
 • Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Artykuł 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
  Niezgodności formularza oferty
 • Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Nowelizacja Pzp nie zmieniła zasad ogłaszania zamówień publicznych przez zamawiających. W przypadku przetargu nieograniczonego na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający ma obowiązek publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  Podpis elektroniczny