Partnerzy serwisu:
Nowelizacja Pzp wprowadziła dla wykonawców obowiązek przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty.

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych *1  wprowadziła między innymi nowy obowiązek dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

W przypadku przetargów ogłoszonych od 28 lipca br, wykonawca , po złożeniu oferty przetargowej, zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (a w przypadku trybów konkurencyjnych tj. przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty w tym samym przetargu *2

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Przepisy Pzp

W uprzednio obowiązującym stanie prawnym wykonawcy załączali już do składanej oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację, że nie należą do żadnej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie bez uprzedniego otrzymania wezwania ze strony zamawiającego

- Ustawodawca zobowiązał wykonawcę do podjęcia stosownych czynności w zakresie złożenia oświadczenia bez ingerencji zamawiającego.

Konsekwencją ustalonego brzmienia art. 24 ust. 11 ustawy Pzp jest również termin w którym wykonawcy muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie. Wskazany w ustawie termin (3 dni) jest terminem zawitym, co powoduje, że zamawiający nie ma uprawnień do jego wydłużenia. W związku z powyższym w przypadku gdy otwarcie ofert przetargowych nastąpi w piątek, wykonawca zobowiązany jest najdalej w najbliższy poniedziałek przekazać zamawiającemu oświadczenie, w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

W tym miejscu warto zauważyć, ze w przypadku gdy 3 dniowy termin na przekazanie oświadczenia upływa w sobotę lub niedzielę (ew. inny dzień ustawowo wolny od pracy) termin złożenia oświadczenia minie w poniedziałek. Wskazana zasada wynika z art. 14 ust. 2 ustawy PZP.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Obwowiązki wykonawcy

Wykonawcy, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej lub mają pełną wiedzę, że podmioty z ich grupy kapitałowej nie złożą oferty w tym samym przetargu, mogą w mojej ocenie złożyć oświadczenie w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej już jako załącznik do składanej oferty przetargowej . Powyższe działanie umożliwi uniknięcie ryzyka nie przekazania oświadczenia zamawiającemu w terminie określonym przepisami Pzp.

*1 patrz: ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.)

*2 Wymóg wynikający z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.