Partnerzy serwisu:
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

Przepis ten dokonuje również rozróżnienia na oświadczenia i dokumenty "przedmiotowe" - potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz "podmiotowe" - potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

W postępowaniach prowadzonych przed lipcową nowelizacją ustawy Pzp podział ów nie miał znaczenia dla badania i oceny ofert , bowiem wszystkie dokumenty wykonawcy byli zobowiązani składać wraz z ofertą. Nowelizacja zmieniła ten stan rzeczy.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Po nowelizacji Pzp

Obecnie, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp . Ustawodawca nie rozróżnił, o jakie dokumenty ("przedmiotowe", czy "podmiotowe") chodzi, a tym samym przepis ten dotyczy zarówno dokumentów "przedmiotowych", jak i "podmiotowych". Oznacza to, że zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu zamawiający winien żądać dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego dopiero po dokonaniu oceny ofert. Taki stan rzeczy jest nie do pogodzenia z praktyką udzielania zamówień oraz przepisami ustawy, które nakazują zamawiającemu dokonać oceny ofert przed ostatecznym zweryfikowaniem, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Aby dokonana ocena ofert była prawidłowa zamawiający winien na etapie ich badania, poprzedzającym ocenę, dysponować wszelkimi dokumentami koniecznymi do stwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Co prawda ustawodawca w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp przewidział wyjątek od zasady sformułowanej w art. 26 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp, jednakże wyjątkiem tym objął jedynie oświadczenia i dokumenty "podmiotowe".

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Siwz

Mając na uwadze powyższe oraz dokonując wykładni celowościowej przepisów ustawy dotyczących badania i oceny ofert należy stwierdzić, że redakcja art. 26 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp nie zakazuje zamawiającemu aby w siwz sformułował żądanie składania oświadczeń lub dokumentów "przedmiotowych" (tj. potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego) przez wykonawcę wraz z ofertą.

Wskazać należy, że powyższe rozważania mają zastosowanie również do postępowań, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (art. 26 ust. 2 ustawy Pzp).