Partnerzy serwisu:
Pzp nakłada na zamawiających obowiązek określenia wymogu zatrudniania pracowników na umowy o pracę przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Siwz

Sposób potwierdzania spełniania powyższego wymogu zamawiający określa w treści siwz. Niestety obowiązujące w zakresie udzielania zamówień publicznych przepisy *1 nie precyzują w jaki sposób (za pomocą jakich dokumentów) zamawiający ma prawo weryfikować fakt zatrudniania przez wykonawcę zamówienia publicznego pracowników zatrudnianych na umowę o pracę.

W praktyce udzielania zamówień publicznych zaczęło zyskiwać na popularności działanie zamawiających, którzy na potwierdzenie zatrudniania przez wykonawcę zamówienia publicznego pracowników na podstawie umowy o pracę, określali wymóg przedłożenia kopii umów o pracę zawartych z zatrudnianymi pracownikami.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Opinia GIODO

Tymczasem w opinii GIODO przekazywanie zamawiającemu kopii umów o pracę oraz zakresów obowiązków osób zatrudnionych u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi . Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe nie jest niezbędny dla weryfikacji spełniania określonych warunków przez wykonawcę. W opinii GIODO dla realizacji tego celu wystarczającym byłoby przedstawienie przez wykonawcę stosownych oświadczeń czy zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów *2

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

*1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

*2 Całość stanowiska GIODO dostępna na stronach internetowych Urzędu Zamówień Publicznych