Partnerzy serwisu:
Zamawiający dokonuje wyboru oferty i wszelkich czynności, które są niezbędne do tego by dokonać wyboru. Następnie publikuje stosowne informacje na stronie WWW.

Pytanie:

Czy po ocenie ofert i wybraniu najkorzystniejszej oferty , powiadamiam o tym fakcie wszystkich wykonawców i dokonuję ogłoszenia na stronie internetowej, a następnie wzywam wybranego wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu ? A może dopiero po zbadaniu, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich pozostałych?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

W pierwszej kolejności zamawiający dokonuje wyboru oferty i wszelkich czynności, które są niezbędne do tego by dokonać wyboru. Dopiero potem publikuje stosowne informacje na stronie WWW.

Należy rozróżnić proces faktycznej oceny ofert od formalnej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką jest wybór najkorzystniejszej oferty, o której zamawiający informuje pozostałych wykonawców .

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy Pzp (przy zamówieniach równych lub powyżej wartości progów unijnych) zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W świetle art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (przy zamówieniach poniżej progów unijnych) zamawiający może wystosować takie wezwanie.