Partnerzy serwisu:
W terminie 3 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, wykonawca ma obowi您ek przekaza zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i do grupy kapita這wej lub jej braku .

Wraz ze złożeniem oświadczenia , wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Złożenie oświadczenia w wyżej wskazanym zakresie jest niezbędne dla zweryfikowania przez zamawiającego , czy nie zachodzi konieczność wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Wskazany powyżej termin złożenia oświadczenia jest terminem zawitym, co powoduje, że zamawiający nie ma uprawnień do jego wydłużenia.

W związku z powyższym w przypadku gdy otwarcie ofert przetargowych nastąpi w piątek, wykonawca zobowiązany jest najdalej w najbliższy poniedziałek przekazać zamawiającemu oświadczenie, w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Brak oświadczenia o grupie kapitałowej

Brak złożenia oświadczenia w wynikającym z ustawy PZP terminie nie powinien skutkować automatycznym wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Należy bowiem zauważyć, że niedotrzymanie 3 dniowego terminu na złożenie oświadczenia nie zostało w przepisach ustawy Pzp obarczone konsekwencjami polegającymi na wykluczeniu wykonawcy.

W konsekwencji jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia w terminie 3 dni (o których mowa w art. 24 ust. 11 PZP) zamawiający powinien na podstawie art. 26 ust. 3 wezwać wykonawcę do uzupełnienia brakującego oświadczenia. Brak uzupełnienia oświadczenia na wezwanie zamawiającego powinien dopiero skutkować wykluczeniem wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna:

art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.