Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą Pzp informację należy wysłać niezwłocznie po wykluczeniu danego wykonawcy z postępowania.

Pytanie:

W którym momencie postępowania należy poinformować wykonawców o wykluczeniu lub odrzuceniu ich ofert? Czy powinno się to zrobić niezwłocznie po stwierdzeniu faktu, że dany wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, czy jednocześnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty, tak, jak było to w stanie przed nowelizacją ustawy Pzp ?

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Odpowiedź:

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że przedmiotową informację należy wysłać niezwłocznie po wykluczeniu danego wykonawcy z postępowania.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Przepisy Pzp

Znowelizowany art. 92 ust. 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty , a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. , braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

6) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

7) unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Przed nowelizacją ustawy Pzp ten obowiązek informacyjny aktywował się niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Aktualnie nie ma tego wskazania. Zamawiający musi zatem zawiadomić o każdej z wymienionych w przepisie okoliczności niezwłocznie po jej wykonaniu.