Partnerzy serwisu:
Oświadczenie o spełnianiu warunków składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz .

Pytanie:

Jako instytut naukowy nie tylko organizujemy przetargi ale w nich również startujemy. Moje pytanie dotyczy tej drugiej sytuacji. Zamawiający wymaga od nas złożenia oświadczenia, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nie wymaga przy tym żadnych dodatkowych dokumentów w tej kwestii. Jaki warunek konkretnie spełniamy, podpisując takie oświadczenie?

Odpowiedź:

Oświadczenie dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu , że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu , o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

W kontekście warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać w szczególności:

1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem,

2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących, w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań,

3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

https://bi.im-g.pl/im/2/22186/m22186672,1808-UCIEJACY-POCIAG.jpg

 • Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Przedstawiamy 3 warunki, które zobowiązują stowarzyszenie do stosowania ustawy Pzp.
  Ustawa Pzp
 • Korekta czynności w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Anita Zakościelna
  Korekta czynności w postępowaniu jest dopuszczalna nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Korekta czynności w postępowaniu
 • Doświadczenie podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi .
  Roboty budowlane
 • Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców

  Przetargi krok po kroku
  Dominika Perkowska
  Zamawiający ma obowiązek pozyskania oświadczeń i dokumentów, które są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
  Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców