Partnerzy serwisu:
Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r.

W przepisach ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określono zasady i tryb zawierania umowy koncesji oraz środki ochrony prawnej przysługujące podmiotom ubiegającym się o zawarcie umowy koncesji.

Wskazana powyżej ustawa definiuje pojęcie koncesjonariusza - jako wykonawcy z którym zawarto umowę koncesji.

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane

Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem. W przypadku powierzenia koncesjonariuszowi:

1) wykonania robót budowlanych - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane);

2) świadczenia usług i zarządzania tymi usługami - wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).

Ryzyko ekonomiczne

Zgodnie z przepisami ustawy koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą. Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której w zwykłych warunkach funkcjonowania koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją obiektu budowlanego lub świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku, a w szczególności jego szacowane potencjalne straty związane z wykonywaniem umowy koncesji nie mogą być jedynie nominalne lub nieistotne. Oceniając ryzyko ekonomiczne, uwzględnia się w spójny i jednolity sposób wartość bieżącą netto wszystkich inwestycji, kosztów i przychodów koncesjonariusza.

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

Ustawa

Przepisy ustawy mają zastosowanie do umów koncesji, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, ustaloną z zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Zgodnie z ustawą możliwe jest zawarcie z koncesjonariuszem umowy wyłącznie na czas określony. Treść umowy koncesji jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podstawa prawna

- Dz. U. z 2016 r. poz. 1920

 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oświadczenie o spełnianiu warunków składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz .
  Błąd w obliczeniach stawki netto i brutto
 • Stowarzyszenia a stosowanie Pzp

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Przedstawiamy 3 warunki, które zobowiązują stowarzyszenie do stosowania ustawy Pzp.
  Ustawa Pzp
 • Korekta czynności w postępowaniu

  Przetargi krok po kroku
  Anita Zakościelna
  Korekta czynności w postępowaniu jest dopuszczalna nawet po wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Korekta czynności w postępowaniu
 • Doświadczenie podmiotu trzeciego

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc-Ląd
  Zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi .
  Roboty budowlane