Partnerzy serwisu:
Rażąco niska cena stanowi podstawę do odrzucenia oferty przetargowej. Jak postępować w przypadkach, gdy zawyżone koszty dotyczą tylko części oferty?

Pytanie:

Zamawiający zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny składowej części oferty tj. depozytora na klucze w przetargu na remont obiektu. W procedurze przyjęto wynagrodzenie kosztorysowe. Wykonawca wyjaśnił, iż pozycja w kosztorysie faktycznie została niedoszacowana (przedstawił ofertę producenta depozytorów, która zawiera wyższą niż oferowana cenę). W żaden sposób nie udowodnił, że część składowa oferty nie zawiera rażąco niskiej ceny, a wręcz ją potwierdził. Jednocześnie zaznaczył, iż powstałą z niedoszacowania różnicę jest w stanie pokryć z założonego w ofercie ogólnego zysku. Oświadczył także, że zaoferowana cena składowa oferty nie wskazuje na fakt wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia. Czy zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp , ponieważ złożone wyjaśnienia potwierdziły rażąco niską cenę części składowej oferty?

Roboty budowlane z całego kraju

Odpowiedź:

Zamawiający nie powinien odrzucać oferty, jeżeli nie ma wątpliwości co do pozostałych pozycji kosztorysu i względem łącznego wynagrodzenia. Cena depozytora na klucze nie jest istotną częścią składową oferty , jeśli wziąć pod uwagę, że przedmiotem postępowania są roboty budowlane. W związku z tym nie zachodzi przesłanka do odrzucenia oferty . Zamawiający dysponuje w tym zakresie bardziej szczegółowymi informacjami i powinien porównać stosunek ceny depozytora do ceny całej oferty. Jeśli w ramach wynagrodzenia kosztorysowego przewiduje się określoną liczbę depozytorów, zaistniała sytuacja tym bardziej nie będzie mieć znaczenia z punktu widzenia ewentualnej rażąco niskiej ceny i realizacji całości przedmiotu zamówienia

Rażąco niska cena - opinia KIO

Zgodnie z wyrokiem KIO z 18 października 2016 r. (sygn. akt KIO 1855/16): "chociaż co do zasady pojęcie rażąco niskiej ceny odnosi się do całości przedmiotu zamówienia, to w uzasadnionych przypadkach obowiązek badania oferty w trybie art. 90 ust. 1 p.z.p. może dotyczyć poszczególnych cen jednostkowych, jako elementów, które będą służyć do ustalenia ostatecznej ceny. Zamawiający powinien zbadać ceny kosztorysowe wyraźnie niższe od cen rynkowych, aby wyeliminować możliwość zaoferowania cen nierealnych, które mogą wpływać negatywnie na ostateczną realizację przedmiotu zamówienia ".

Znajdź przetarg dla swojej firmy

Szacowanie wartości zamówienia

Powyższy wyrok wskazuje na konieczność badania cen kosztorysowych w określonym celu - mianowicie sprawdzenia możliwości realizacji całości przedmiotu zamówienia . W przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości, że niedoszacowanie jednej z drobnych pozycji nie będzie mieć znaczenia ani dla realizacji całości zamówienia, ani nie wpłynie na konkurencję w postępowaniu . Odrzucenie oferty z powodu niedoszacowania jednostkowej pozycji wydaje się środkiem nieproporcjonalnym i nadmiernym.

 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r.
  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oświadczenie o spełnianiu warunków składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz .
  Błąd w obliczeniach stawki netto i brutto
 • Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Zespół Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Ogłoszenie o zamówieniu ma ogromny wpływ na dalszy przebieg postępowania. Jak prawidłowo wypełnić formularz do publikacji ogłoszeń przetargowych aby nie podlegać wykluczeniu?
  Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych