Partnerzy serwisu:
Pzp jasno określa przypadki, w których zamawiający jest zobowiązany do zatrudnienia osób wykonujących określone czynności na umowę o pracę. Czy w grupie tych osób są takie projektanci?

Pytanie:

Czy opisując przedmiot zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania nadbrzeży, muszę określać wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp? W postępowaniu kryterium oceny ofert będą stanowić kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (chodzi o udział projektantów z różnych branż).

Odpowiedź:

Czynności podejmowane w zakresie realizacji zamówienia publicznego , którego przedmiotem są usługi projektowe, nie polegają, co do zasady, na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę projektantów świadczących usługi w ramach realizacji zamówienia.

Roboty budowlane z całego kraju

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Zamówienia na usługi

Obowiązek zatrudnienia

Z treści przytoczonej regulacji, w sposób jasny wynika, że zamawiający nie musi określać wymogu dotyczącego obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę , o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , jeżeli:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa (lub w części zamówienia, której przedmiotem jest dostawa).

- W ramach realizacji zamówienia , którego przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, nie występują czynności, których wykonywanie polega na świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Ważne!

Zamawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , którego przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, jest każdorazowo zobowiązany dokonać oceny, czy określone czynności w zakresie realizacji zamówienia będą polegały na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

 • Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego

  Przetargi krok po kroku
  Renata Dzikowska
  Niezłożenie czy nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a konsekwencji wykluczeniem z przetargu.
  Odrzucenie oferty z powodu nieuzupełnienia dokumentów przez zamawiającego
 • Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Pzp nakłada na wykonawcę obowiązek wypełnienia JEDZ. W jakich przypadkach należy to zrobić i jakie konsekwencje niesie za sobą nie spełnienie wymagań Prawa zamówień publicznych?
  Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?
 • Rażąco niska cena części oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Rażąco niska cena stanowi podstawę do odrzucenia oferty przetargowej. Jak postępować w przypadkach, gdy zawyżone koszty dotyczą tylko części oferty?
  Rażąco niska cena części oferty przetargowej
 • Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Zespół Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Ogłoszenie o zamówieniu ma ogromny wpływ na dalszy przebieg postępowania. Jak prawidłowo wypełnić formularz do publikacji ogłoszeń przetargowych aby nie podlegać wykluczeniu?
  Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych