Partnerzy serwisu:
Niezłożenie czy nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a konsekwencji wykluczeniem z przetargu.

Pytanie:

Najwyżej oceniony w przetargu wykonawca spóźnił się o jeden dzień z uzupełnieniem dokumentów zarówno z art. 26 ust. 2 jak i art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wyznaczono mu termin na 31 lipca, natomiast dokumenty dotarły do nas 1 sierpnia. Postępowanie nie jest rozstrzygnięte. Czy ofertę wykonawcy trzeba w tej sytuacji odrzucić, czy złożone dokumenty należy ocenić (spełniają wymogi zamawiającego) i wybrać ofertę ?

Odpowiedź:

Niezłożenie czy nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy Pzp jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę , który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (przed nowelizacją analogiczne brzmienie miał art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp). W świetle art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Roboty budowlane z całej Polski

Opinia KIO

W wyroku KIO z 13 sierpnia 2014 r. (sygn. akt KIO 1538/14, 1540/14), w którym rozstrzygano kwestię zasadności wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp z powodu nieuzupełnienia dokumentów w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wskazano, jak następuje: ". przyczyną wykluczenia jest nie tyle nieuzupełnienie dokumentów, ale niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jednak powyższa zmiana nie ma wpływu na status Odwołującego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w okolicznościach, które były podstawą do wniesienia odwołania.

Znajdź zlecenie dla swojej firmy

Warunki udziału w postępowaniu

Rzeczywiście, pierwszorzędne znaczenie ma wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jednak wykazanie spełnienia warunków musi nastąpić w określonym terminie - co do zasady do upływu terminu otwarcia ofert , w praktyce często - w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu skierowanym do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 bądź 4 Prawa zamówień publicznych .

Brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu . Skoro Odwołujący w odpowiedzi na wezwanie skierowane do niego w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych przedłożył niepełny wykaz osób (czego Odwołujący nie kwestionuje), to oznacza to, że dokumentu nie uzupełnił.

 • Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Pzp nakłada na wykonawcę obowiązek wypełnienia JEDZ. W jakich przypadkach należy to zrobić i jakie konsekwencje niesie za sobą nie spełnienie wymagań Prawa zamówień publicznych?
  Kiedy wykonawca ma obowiązek wypełnienia JEDZ?
 • Rażąco niska cena części oferty przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Rażąco niska cena stanowi podstawę do odrzucenia oferty przetargowej. Jak postępować w przypadkach, gdy zawyżone koszty dotyczą tylko części oferty?
  Rażąco niska cena części oferty przetargowej
 • Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Zespół Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
  Ogłoszenie o zamówieniu ma ogromny wpływ na dalszy przebieg postępowania. Jak prawidłowo wypełnić formularz do publikacji ogłoszeń przetargowych aby nie podlegać wykluczeniu?
  Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych
 • Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r zobowiązuje polski system udzielania zamówień publicznych do wdrożenia dedykowanej cyfrowej platformy e-zamówienia.
  Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych