Partnerzy serwisu:
W przypadku obowiązku przygotowania i przeprowadzenia przetargu przez kilku beneficjentów należy upoważnić jednego zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu.

Pytanie:

Realizujemy projekt partnerski współfinansowany ze środków unijnych. W ramach projektu planujemy:

1) zakupić wyposażenie do szkół (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i urządzeniami sieciowymi oraz środki trwałe przeznaczone do kształcenia zawodowego - zestawy narzędzi, pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni) oraz

2) zakup i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach promocji projektu.

Liderem projektu jest miasto X, natomiast powiat Y (my) i gmina Z są partnerami. Miasto X chce w naszym imieniu i na naszą rzecz przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia na wykonanie i montaż wraz z dostawą zewnętrznych tablic informacyjnych. Miasto podpisze umowę z wykonawcą , natomiast faktury będą wystawione na poszczególnych partnerów. Łączna wartość zamówienia na tablice wynosi 115.000 zł netto, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Czy na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Pzp powinniśmy miastu udzielić upoważnienia do przeprowadzenia postępowania i udzielenia tego zamówienia? Poza ww. projektem realizujemy również inne projekty współfinansowane z funduszy unijnych, jak i ze środków krajowych. W ramach tych projektów także planujemy zakup i montaż tablic informacyjnych. Czy w opisanej sytuacji do szacowania wartości zamówienia na te tablice powinniśmy wziąć pod uwagę również te, które będą zakupione dla nas w ramach ww. projektu partnerskiego?

Odpowiedź:

Podmioty będące beneficjentami, jeżeli są zobowiązane do stosowania ustawy Pzp (miasto, powiat, gmina) i podejmują decyzję o przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia - na mocy art. 16 ust. 1 ustawy Pzp - wyznaczają spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Udzielenie takiego upoważnienia służy uzyskaniu formalnej podstawy do wykonywania przez jednego z zamawiających czynności związanych przeprowadzeniem postępowania i udzieleniem zamówienia w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających. Wartości tablic należy w tym przypadku zsumować.

Wspólne prowadzenie postępowania

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany "projektem partnerskim" mogą utworzyć partnerstwo. Jego warunki określają w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.