Partnerzy serwisu:
Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2021 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2022 r. zastosowanie znajduje kurs € ustalony w Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2022 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 poz. 1177).

Na podstawie wskazanego powyżej Obwieszczenia progi obowiązujące w 2021 roku zostały utrzymane na niezmienionym poziomie również w 2022 r. i wynoszą w zależności od rodzaju zamawiającego oraz przedmiotu udzielanego zamówienia:

  • 139.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi,
  • 5.350.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane.

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi wynoszą:

  • 214.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi,
  • 5.350.000 € przy zamówieniu na roboty budowlane.

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych podniesiono dotychczas obowiązujące progi zostały utrzymane i wynoszą odpowiednio:

  • dla dostaw lub usług do wysokości 428.000 €
  • dla robót budowlanych do wysokości 5.350.000 €.

Jednocześnie należy zauważyć, że w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określono nowy próg (wynoszący 130.000 zł. netto) zgodnie z którym dla zamówień o wartości równiej lub wyższej od wskazanej kwoty powstaje obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy.