Partnerzy serwisu:
Zamówienie grupowego ubezpieczenia pracowników podlega ustawie Pzp. W przypadku, gdy warto zamówienia przekroczy 30.000 euro należy przeprowadzić przetarg nieograniczony lub ograniczony.

Pytanie:

Czy wybór wykonawcy na grupowe ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników i ich rodzin o wartości powyżej 30.000 euro powinien być przeprowadzony w przetargu nieograniczonym ?

Odpowiedź:

Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników zamawiającego stanowi zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp . W związku z tym, jeżeli jego wartość przekracza 30.000 euro, należy go udzielić w trybie przetargu nieograniczonego lub  ograniczonego (art. 10 ust. 1 ustawy Pzp), lub jeżeli zachodzą ustawowe przesłanki, w jednej z pozostałych procedur przewidzianych ustawą Pzp (art. 10 ust. 2 ustawy Pzp).

Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp , pod pojęciem zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą , której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Zamówienie publiczne należy zatem utożsamiać z umową:

1) której stronami są zamawiający i wykonawca (w omawianym przypadku stroną umowy jest pracodawca - zamawiający, który zawiera umowę  na rzecz swoich pracowników oraz zakład ubezpieczeniowy - wykonawca),

2) której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (tu przedmiotem umowy są usługi ubezpieczeniowe),

3) która ma charakter odpłatny - czyli występuje w niej ekwiwalentność świadczeń stron umowy; przy czym wynagrodzenie (świadczenie zamawiającego) nie musi mieć charakteru pieniężnego (tu pracodawca jest obciążony zobowiązaniem płatniczym w postaci składki, a zakład ubezpieczeniowy obejmuje ochroną ubezpieczeniową pracowników zamawiającego i ewentualnie członków ich rodzin).