Partnerzy serwisu:
Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia JEDZ na podstawie wytycznych zamawiającego. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku jest wykluczenie z postępowania przetargowego.

Wykonawca wezwany zobowiązany jest w wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnić (lub złożyć nowy) formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wynikającym z wymogów zamawiającego wskazanych w wezwaniu.

JEDZ - brak uzupełnienia

Konsekwencją nieuzupełnienia JEDZ w sposób wskazany w wezwaniu do uzupełnienia jest stwierdzenie, że wykonawca nie złożył dokumentu zawierającego wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego ofertę, zgodnie z ust. 4 tego uznaje się za odrzuconą.

JEDZ zawiera oświadczenie własne wykonawcy, a w zasadzie szereg oświadczeń, które stanowią odpowiedź na ukształtowane przez zamawiającego wymagania. Ta wielość oświadczeń zawartych w JEDZ powoduje, że tylko jedno lub kilka z tych oświadczeń może być błędnych, niepełnych - w takim przypadku JEDZ może podlegać uzupełnieniu w zakresie właśnie tych zindywidualizowanych oświadczeń. Tym samym, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia określonych oświadczeń, wykonawca jest zobowiązany uzupełnić JEDZ w tym właśnie zakresie.

Słownik Pzp

Wyrok KIO

Zgodnie z uzasadnieniem składu orzekającego KIO prezentowanym w wyroku[1] z dnia 08 czerwca 2017 roku niewątpliwie uzupełnienie JEDZ w zakresie oświadczenia określonego przez zamawiającego w wezwaniu do uzupełnienia wymaga także złożenia podpisów osoby/osób uprawnionych do jego podpisania przez wykonawcę , podmiot udostępniający zasoby czy też podwykonawcę w zależności od tego czyj, którego z podmiotów JEDZ zostaje uzupełniany. Jednocześnie należy wskazać, że może powstać również sytuacja, w której JEDZ w całości jest niewłaściwie złożony, np.: w sytuacji, gdy nie został podpisany - w takim przypadku niezbędne jest uzupełnienie całego dokumentu, oczywiście podpisanego we właściwym miejscu i prawidłowy sposób. Niewłaściwym w przypadku braku podpisu pod JEDZ byłoby uzupełnienie tylko ostatniej strony dokumentu zawierającej podpis osoby/osób uprawnionych do jego podpisania, bowiem wykonawca, podmiot udostępniający zasoby czy też podwykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia jakie w swej treści zawiera JEDZ, a jakich wymagał zamawiający. Podkreślenia wymaga, że gdyby wykonawca uzupełniając JEDZ, który nie został podpisany złożył w uzupełnieniu tylko ostatnią jego stronę zawierającą podpis, to w zasadzie doszłoby do złożenia tylko oświadczeń zawartych na ostatniej stronie dokumentu, czego nie można byłoby uznać za prawidłowe uzupełnienie JEDZ.

Przetargi z całej Polski

JEDZ - uzupełnienie przez wykonawcę

Resumując - w zależności od tego jaką wadę, brak zdiagnozuje zamawiający w złożonym JEDZ i wskaże w wezwaniu do uzupełnienia dokumentu, w taki sposób będzie podlegał on uzupełnieniu, przy czym zawsze musi zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do jego podpisania odpowiednio przez wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby czy też podwykonawcę.

Podstawa prawna

Wyrok z dnia 08 czerwca 2017 r. sygn.. akt: KIO 888/17