Partnerzy serwisu:
Zespół nadzorujący zamówienie powinien być powołany już na etapie przygotowania postępowania. Przeczytajcie argumentację.

Pytanie:

Artykuł 20a ustawy Pzp stanowi, że w przypadku zamówień na roboty budowlany lub usługi o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000 euro, powołuje się zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Na jakim etapie taki zespół powinien zostać powołany? Na etapie przygotowania postępowania czy podpisania umowy, gdy już wiemy, że faktycznie będziemy mieli przedmiot zamówienia do nadzorowania? Jaką kwotę bierzemy pod uwagę, aby stwierdzić, czy należy powołać zespół - szacunkową wartość zamówienia czy kwotę netto podpisanej umowy?

Odpowiedź:

Do oceny, czy istnieje obowiązek powołania zespołu, trzeba wziąć pod uwagę szacunkową wartość zamówienia. Zespół należy powołać na etapie przygotowywania postępowania.

Wskazówek co do rozstrzygnięcia kwestii na jakim etapie ma być powołany zespół, dostarcza uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Uzasadnienie, Druk sejmowy Nr 366, Sejm VIII kadencji, s. 16), która wprowadziła ten przepis.

Ustawodawca zakładał, że: "zespół będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zamówienia publicznego. Celem powołania zespołu ma być zapewnienie odpowiedniego zaangażowania tego samego zespołu osób nie tylko do przygotowania i udzielania zamówienia, ale także na etapie realizacji zamówienia publicznego lub grupy powiązanych ze sobą zamówień publicznych. Wskazane jest bowiem wzmocnienie mechanizmów, które zapewnią odpowiednią kontrolę nad danym zamówieniem publicznym. Równie istotne, jak przygotowanie i przeprowadzenie procedury o zamówienie publiczne , powinno być zapewnienie nadzoru nad jego właściwą realizacją".

Mając na uwadze cel, jaki chciał osiągnąć ustawodawca, zespół powinien być powołany już na etapie przygotowania postępowania.