Partnerzy serwisu:
Dowiedz się jak prawidłowo wypełnić unijny formularz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Pytanie:

Czy w treści unijnego formularza "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " w sekcji II. Przedmiot pkt II.1.7 Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) należy wpisać wartość szacunkową zamówienia czy tę wynikającą z zawartej umowy?

Czy w przypadku wspólnego zamówienia na dostawę energii (gdzie nie dopuszczono składania ofert częściowych), które jest prowadzone przez jednego z zamawiających w imieniu 56 innych zamawiających (z których każdy zawiera odrębne umowy - łącznie jest ich 116), wpisujemy w Sekcji V Udzielenie zamówienia w pkt V.2.4 Informacja na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) łączną wartość wszystkich umów wynikającą z oferty ?

Przetargi z całego kraju

Odpowiedź:

Jeżeli zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych, tj. nie podzielił zamówienia na części, w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia podlegającym publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

- w sekcji II. Przedmiot pkt II.1.7 Całkowita wartość zamówienia (bez VAT), powinien wpisać wartość wynikającą z zawartej umowy pomniejszoną o VAT,

- w sekcji V Udzielenie zamówienia pkt V.2.4 Informacja na temat wartości zamówienia/części (bez VAT), powinien wpisać zarówno początkową szacunkową całkowitą wartość zamówienia ustaloną przed wszczęciem postępowania na podstawie art. 32-35 ustawy Pzp, jak również tę wynikającą z zawartej umowy pomniejszoną o VAT.

Informacje te będą miały szczególne znaczenie wówczas, gdy zamówienie zostało podzielone na części.

 • Formularze ofertowe a zmiany w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Ksenia Latos
  Jak prawidłowo przygotować formularz ofertowy? Co zrobić, gdy wykonawcy sporządzili oferty przed zmianami dokonanymi w siwz? Specjalista z zakresu Pzp odpowiada.
  Formularze ofertowe a zmiany w siwz
 • Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

  wadium
  Marek Okniński
  Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert jest podstawą do odrzucenia wykonawcy z przetargu. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do postępowania.
  Wniesione wadium może być zabezpieczeniem
 • Oferty częściowe - formalności

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Ustawa Pzp dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części. Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować wszystkie dokumenty by przystąpić do przetargu.
  Oferty częściowe - aspekty formalne
 • Kary umowne w zamówieniach publicznych

  Prawo zamówień publicznych
  Marek Okniński
  Do głównych przyczyn naliczania kar umownych na wykonawców jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne. Za co jeszcze mogą zostać naliczone kary?
  Kary umowne w zamówieniach publicznych