Partnerzy serwisu:
Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert jest podstawą do odrzucenia wykonawcy z przetargu. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do postępowania.

W przypadku, gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zamawiający zobowiązany jest do odrzuceniu oferty wykonawcy z powodu nie wniesienia wymaganego postanowieniami siwz wadium przetargowego *1

Wniesienie wadium

W związku z obowiązującym stanem prawnym wykonawcy wnosząc wadium przetargowe w formie pieniężnej muszą przestrzegać zasady zgodnie z która terminem wniesienia wadium jest data dzienna i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku zamawiającego a nie data i godzina zlecenia przez wykonawcę przelania kwoty wadium na wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rachunek bankowy.

Orzecznictwo KIO

W stanie faktycznym sprawy będącej przedmiotem wyroku o sygn. akt: KIO 2584/17 skład orzekający ustalił, że rachunek zamawiającego został uznany kwotami, mającymi stanowić wadium zabezpieczające ofertę odwołującego, w dniu w którym upływał termin składania ofert, jednak po wyznaczonej na składanie ofert godzinie.

Zaksięgowanie wpłaty

Powyższa sytuacja w ocenie KIO powoduje, że nie sposób przychylić się do zaprezentowanego przez odwołującego na rozprawie sposobu rozumienia przez odwołującego postanowienia siwz o treści "O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego", tj. iż "dokonanie polecenia przelewu oznacza, iż pieniądze nie pozostają już w dyspozycji odwołującego, ale z tą chwilą pozostają w dyspozycji zamawiającego ", ponieważ fakt, że pieniądze nie pozostają już w dyspozycji odwołującego (wskazanymi kwotami został obciążony rachunek odwołującego) jako zlecającego przelew nie oznacza, że w tym samym czasie pieniądze są postawione do dyspozycji zamawiającego - terminem, od którego pieniądze te są w dyspozycji zamawiającego jest bezsprzecznie zaksięgowanie ich na rachunku zamawiającego, co w przedmiotowej sprawie nastąpiło po wyznaczonej przez zamawiającego godzinie składania ofert. W konsekwencji wadium zostało wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić.

Podstawa prawna

* Spełniona zostaje okoliczność obligująca zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.