Partnerzy serwisu:
Do głównych przyczyn naliczania kar umownych na wykonawców jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne. Za co jeszcze mogą zostać naliczone kary?

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa zasad ustalania wysokości kar umownych, które mogą zostać naliczone w przypadku nienależytego wykonania zamówienia publicznego . Wobec powyższego w odniesieniu do kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne odnieść się trzeba do przepisów Kodeksu cywilnego *1

W związku z uprawnieniem zamawiającego #2 - do określania istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego , ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy - powstała praktyka określania przez zamawiających w treści siwz postanowień dotyczących zasad naliczania i wysokości kar umownych nakładanych na wykonawców zamówień publicznych.

Statystyka najczęściej naliczanych kar umownych

UZP ustalił w przeprowadzonym badaniu analitycznym strukturę najczęściej nakładanych przez zamawiających kar umownych. Najwięcej kar zamawiający naliczyli z tytułu niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy o wykonanie zamówienia publicznego w terminie ustalonym postanowieniami umowy.

Drugą najczęstszą przyczyną nakładania kar umownych w zakresie udzielonych zamówień publicznych było nienależyte wykonanie zamówienia publicznego.

Kary w zakresie realizacji zamówień publicznych były naliczane między innymi również z niżej wskazanych powodów:

  • braku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na podstawie wymogu określonego w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych w sytuacji gdy zamawiający określił taki wymóg w postanowieniach umowy,
  • odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy umowy o zamówienie publiczne,
  • opóźnienia w przekazaniu kopii umowy z podwykonawcą,
  • braku terminowego wykonania prac zleconych protokołem konieczności,
  • braku terminowego zrealizowania naprawy gwarancyjnej,
  • opóźnieniu w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji,
  • braku przedłużenia polisy ubezpieczeniowej.

Podstawa prawna

*1 W szczególności: art. 471, art. 483 par. 1, art. 484 par. 1 KC.

*2  Patrz. art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych.