Partnerzy serwisu:
Od 18 kwietnia 2018 wykonawcy startujący do przetargów przekraczających tzw "progi unijne" będą zobowiązani do złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jak należy się do tego przygotować?

Wykonawcy, którzy będą ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej tzw. progi unijne*1, w odniesieniu do przetargów ogłoszonych od 18 kwietnia 2018 r. będą zobowiązani do złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ ) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wskazany obowiązek wynika z wejścia w życie art. 15 ustawy o zmianie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

Obowiązek złożenia JEDZ

Wejście w życie wskazanego przepisu w praktyce oznacza, że JEDZ powinien zostać złożony zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Obowiązek przekazania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zachodzi również w sytuacji gdy oferta składana jest w formie pisemnej.

Przetargi z całej Polski

Stanowisko UZP

Zgodnie ze stanowiskiem  UZP jednym z dopuszczalnych środków komunikacji elektronicznej służących składaniu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia JEDZ w formie elektronicznej jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ przez wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do przetargów ogłoszonych po dniu 17 kwietnia 2018 r. będzie równoznaczne z jego złożeniem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a tym samym będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp.

Termin złożenia JEDZ

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp *2 aktualny na dzień składania ofert JEDZ powinien zostać dołączony do składanej oferty. Należy zauważyć, iż w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta składana jest w formie pisemnej, a JEDZ w formie elektronicznej, dla wypełnienia obowiązku złożenia JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wystarczające będzie, aby JEDZ został przekazany zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert.

Wzory dokumentów z komentarzem eksperta

Podstawa prawna

*1 Wartość zamówienia jest wyższa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. *2 Patrz art. 25a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych